Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดสุรินทร์

รูปพระอินทร์ทรงช้าง และเจดีย์ปรักหักพัง

จังหวัดสุรินทร์มีช้างมากมายแต่โบราณและมีผู้จับช้างป่ามาเลี้ยงเสมอดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปช้าง ภาพเจดีย์ปรักหักพังเบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ

คำขวัญประจำจังหวัด

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมดี มากมีปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม พร้อมวัฒนธรรม
 
กลับหน้าหลัก