Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดสุโขทัย

รูปพ่อขุนรามคำแหง ประทับบนแท่นมนังคศิลาบาต

ดวงตราเป็นภาพพ่อขุมรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงประทับบน
แท่นมนังคศิลา ปกป้อง ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข
 

คำขวัญประจำจังหวัด

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
 
กลับหน้าหลัก