Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดสกลนคร

รูปเจดีย์ พระธาตุเชิงชุม

หมายถึง เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เพราะเชื่อกันว่า เจดีย์นี้ก่อขึ้นสวยรอบพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพรองค์ในภัทรากัปนี้
 

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
 
กลับหน้าหลัก