Make your own free website on Tripod.com
   

 

   
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
สารบัญภาพ
OSI Model
TCP/IP Protocal
IPX/SPX Protocal
Wireless Lan Technology
Ethernet Technology
เอกสารอ้างอิง
   

 

 

 

 

 

 

 

 
ความรู้เกี่ยวกับ Network Protocal

 

 

จัดทำโดย
นางสาววิชชุลดา คำอ้าย 49013494171
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

เสนอ
อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 3603101A พัฒนาเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550


Contact us : mymint_ttt@yahoo.com
Designed by : Miss Vichulada Kum-ay