Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดนครพนม

รูปพระธาตุพนม

หมายถึง จังหวัดนครพนม มีองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ภายในบรรจุ
พระอุรังคธาตุ เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า 2500 ปี

คำขวัญประจำจังหวัด

พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไทย เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
 
กลับหน้าหลัก