Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดเลย

รูปพระธาตุศรีสองรัก

ภาพเจดีย์ หมายถึงพระธาตุศรีสองรัก เป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนระหว่าง กรุงศรีสัตนาคนหุต กับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
 
กลับหน้าหลัก